Affiliates:

Stargate RPGs Azeri Fleet Distant Fantasies Forum Roleplay